ADÓSSÁGKEZELÉS

A felhasználók díjfizetése

 A távhőszolgáltatás ellenértékét a felhasználó fizetési megállapodásban vagy a tárgyhó utolsó munkanapjáig egyenlítheti ki kamatmentesen.Alaptalan számlareklamáció a fizetési határidőt nem módosítja.
Jogos számlareklamáció esetén a módosított fizetési határidőt a korrekciós számlán kell feltüntetni.
Pénzintézeten keresztül történő számlarendezés esetén a fedezethiány a fizetési határidőt nem módosítja. Fizetési határidőn túl cégünknek ismételt számlarendezés céljából banki lekérést nem áll módunkban alkalmazni.
Abban az esetben, amikor a felhasználó és a pénzintézet közötti megállapodás megszűnéséről a számlázás megkezdéséig (a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapjáig) az érintett felek egyike sem, vagy késedelmesen értesíti az Ózdi Távhő Kft-t, a számla fizetési határideje nem módosul és a határidőre történő kiegyenlítésről a felhasználónak kell gondoskodnia.
A felhasználó személyében bekövetkező változást a változásban érintett felek a változás időpontjának megjelölésével együttesen kötelesek írásban bejelenteni.
Ennek megtörténtéig a Szolgáltató jogosult a távhőszolgáltatás díját az eredeti (változás előtti) felhasználóval szemben érvényesíteni.

Késedelmes fizetés

Amennyiben felhasználó a számla összegét a fizetési megállapodásban rögzített vagy az előzőekben meghatározott határidőig nem fizeti meg, az Ózdi Távhő Kft. levélben szólítja fel a tulajdonost a díj kiegyenlítésére.
A késedelmesen fizetőt (a számlatartozáson kívül) az illeték, a kamat és a felszólítás költsége is terheli.
Amikor a felhasználó vagy a számlavezetéssel megbízott pénzintézet a fizetési határidőig nem fizeti meg a számla összegét, az Ózdi Távhő Kft. jogosult késedelmi kamatot felszámítani. A kamat összegét a késedelmi kamat időtartama alatt érvényes jogszabályi rendelkezések alapján kell kiszámítani.
A kamatfizetési kötelezettség időpontja az előzőekben meghatározott fizetési határidőt követő nap. A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti.
Késedelmes fizetés esetén a felhasználói befizetésekből először a járulékos költségeket, majd a tőketartozást kell jóváírni, függetlenül a kötelezett ettől eltérő rendelkezésétől. Amennyiben a felhasználó a távhőellátás díját a felszólítás ellenére sem fizeti meg, az Ózdi Távhő Kft. a jogszabályi előírások szerint korlátozhatja, illetve szüneteltetheti a szolgáltatást és a jogi úton történő behajtásra az intézkedéseket megteheti.

A fizetési hátralékok behajtása

A behajtási folyamat elemei:
•    a felhasználási hely tulajdonosának értesítése,
•    a közös képviselő tájékoztatása,
•    a felhasználókkal való személyes kapcsolatfelvétel, a hátralék rendezésére vonatkozó fizetési megállapodások megkötése,
•    részösszegű kifizetések elfogadása,
•    részletfizetési lehetőség biztosítása egyedi elbírálás alapján,
•    fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezése,
•    végrehajtási eljárás megindítása jogerős határozat alapján (mely során a végrehajtó jelzálogjogot jegyeztet be az ingatlan nyilvántartásba, illetve lefoglalásra kerül ingó, ingatlan vagyontárgya).

 

A hátralék jogi eszközökkel történő behajtásának kezdeményezése előtt figyelembe kell venni:
•    az adott időszakra nyilvántartott követelést,
•    a felhasználó fizetési készségét,
•    a behajtás költségeit,
•    a felhasználó által felajánlott biztosítékokat.

 

A késedelmesen fizető felhasználónak kell megfizetnie a behajtási eljárás során felmerülő költségeket is.
Ügyfélszolgálatunkon – egyéni elbírálás alapján – lehetőség van a tartozás részletekben történő kiegyenlítésére, részletfizetési megállapodás kötésére.

1.
Részletfizetési megállapodás a 100.000,- Ft-ot meg nem haladó tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 3 havi részletben történő kiegyenlítése.

2.
Részletfizetési megállapodás a 100.000,- és 200.000,- Ft közötti tartozásra.
Feltétel: A tárgyhavi számladíjak fizetése mellett a tartozás max. 6 havi részletben történő kiegyenlítése.

3.
Egyedi megállapodás a 200.000,- Ft feletti tartozás megfizetésére.
Feltétel: A tartozásrendezés lehetőségeinek egyeztetése a Behajtási ügyintézővel, szükség esetén a Gazdasági vezetővel, majd megállapodás az Ügyvezetővel.

4.
Azon Felhasználó, aki hátralékának tőkerészét egy összegben kiegyenlíti: kamatelengedésben részesülhet egyedi megállapodás szerint.